پس از ثبت نام، اطلاعات شما توسط مدیر بررسی می شود. در صورت تایید، پیامی حاوی نام کاربری و رمز عبور به ایمیل شما ارسال خواهد شد.